kliksejahtera

PONDOK PESANTREN KEDIRI

PONDOK PESANTREN KEDIRIPP. Al Hamdulillah Bandar Lor 5A no. 39 0354-773897 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi KH. abdurrahim KH. Abdurrahim
PP. Al Husna Bandar 1 83 0354-696875 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi KH. Dailami Husni KH. A. Zulfa Dailami.
PP. Al Ishlah Bandar Kidul 0354-771772 Mojoroto Kota Kediri Jatim Salafiyah KH. Tiha Muid H. Ahsinil Umam
PP. Al Ma`ruf Bandar lor IV/17 Kediri 0354-774165 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi KH. Imam yahya Malik KH. Imam yahya Malik
PP. Al-Hamdulillah Bandar Lor G.5A 39 0354 773897 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi ABdur Rochim S,Pdi K.H.Abdur Rochim
PP. Al-Ishlah Jl.KH Hasyim Asy'ari 7 0354 771772 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi Thoha Mu'id KH Thoha Mu'id K.H
PP. Ar Risalah Lirbayo 0354-770077 Mojoroto Kota Kediri Jatim Ashriyah 546 286 KH, Moh. Ma`ruf Zainuddin KH. Moh. Ma`ruf Zainuddin
PP. Darul Hikam Ngadirejo Jl.Selowarih 0354 691317 Mojoroto Kota Kediri Jatim Ashriyah Badrus S,ag M.Pdi Badrus S,ag M.Pdi
PP. H.M. Lirboyo Lirboyo 0354.773057 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi 746 - Mahrus Aly, KH Abdullah Kafabihi, KH
PP. HM. Tribakti Jl. KH. wahid Hasyim 62 0358-773155 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi KH. Imam Yahya Mahrus KH. Halilmi Turmudi
PP. Haji Ya'qub Libroyo 0354 77211 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi Ya'qub K.H. Rofi'i Ya'qub,K
PP. Haji Ya'qub Lirboyo Jl.. KH. Abd. Karim Lirboyo 0354.77218 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi KH. Yaqub K, Rofi'i Yaqub
PP. Hidayatul Mubtadi - aat Lirboyo 0354-772197 Mojoroto Kota Kediri Jatim Ashriyah - 950 M. Anwar Manshur, KH. Risalatul Munfaridah
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Tega Talun Pojok Mojoroto 0354 775922 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi Thobroni K. Zaenuddin,M.
PP. Kedung Sentul Dsn Kedung Sentul Mojoroto Kota Kediri Jatim Salafiyah K.Ubaidillah K.Ubaidillah
PP. Kedunglo Al Muna Jl. KH Wahid Hasyim 0354-771018- 77 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi KH. Muhammad Ma`ruf KH. Abdul Latif Majid
PP. Kedunglo Al-Munadhdhoroh Jl.K.H Wahid Hasyim 0354 771018 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi K.H Muhammad Ma'ruf K.H.Abdul Latif Madjid
PP. Lirboyo Jl. KH. Abdul Karim Lirboyo 0354-776308 Mojoroto Kota Kediri Jatim Ashriyah KH. Abdul karim KH. A. Idris Marzuki
PP. Lirboyo Darussalam Jl. H. Winarto Ds. II/3 0354-778176 Mojoroto Kota Kediri Jatim Ashriyah KH. Mahin Thoha A. Tachmid Abbas
PP. M. Putera Almahrusiyah Jl. KH Abdul Karim 0354-774120 Mojoroto Kota Kediri Jatim Ashriyah KH. Imam Yahya Mahrus KH. Imam Yahya Mahrus
PP. Man'unah Sari Jl.KH.Agus Salim 0354 774927 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi KH.M.Mubassyir Mundzir K.H.Abd Hamid A.Q
PP. Maunah Sari Jl. KH. Agus Salim 08 0354-774927 Mojoroto Kota Kediri Jatim Salafiyah KH. M Mubassyir Mundzir KH. Abdul Hamid
PP. Putra Putri Salafiyyah Bandar Kidul 0354-772851 Mojoroto Kota Kediri Jatim Salafiyah Abu bakar, KH Ahmad Sholeh Abdul Djakik, KH
PP. Putri Hmq Lirboyo 0354-775934 Mojoroto Kota Kediri Jatim Kombinasi Abd.Hafani Abd.Hafani
PP. Salafiy Terpadu Ar Risalah Jl Aula Muktamr Lirboyo Mojoroto Kota Kediri Jatim Ashriyah M.Ma'ruf Zainuddin K.H. Hasan Bisyri S,Pdi
PP. Salafiyah Hl.KH.Agus salim V / 27 Mojoroto Kota Kediri Jatim Salafiyah Abu bakar KH. Ummi Kulsum Hj.
PP. Al Amin Jl. Raya Ngasinan 2 Kec. Kota Kota Kediri Jatim Kombinasi Anwar Iskandar Anwar Iskandar
PP. Al Huda Masjid Al Huda 0354-684679 Kec. Kota Kota Kediri Jatim Ashriyah KH Shodaqah Zarkazi KH. Shodaqoh Zarkazi
PP. Al-Falah Jl.Sersan Suharmaji 0354 699048 Kec.Kota Kota Kediri Jatim Ashriyah A.Aziz.K.H Nurul Huda 72
PP. Al-Husna Banjaran 1 C 83 0354 696875 Kec.Kota Kota Kediri Jatim Ashriyah Daelami Huni,K.H Ah Zulfa Daelami,K.H
PP. Salafiyah Al - Amien Jl. Nagasinan Kec.Kota Kota Kediri Jatim Ashriyah KH. Moh. Anwar Iskandar KH. Moh Iskandar
PP. LDII Burengan Banjaran Jl.Hos Cokrominoto 197 0354 687367 Pesantren Kota Kediri Jatim Salafiyah Nur Hasan Al-Ubaidah K.H Koncoro Kaseno SG,KH
PP. Mambaul Hisan Pesantren 0354-686735 Pesantren Kota Kediri Jatim Salafiyah KH. Faisol Kholid Faisol
PP. Abdulloh Bangsongan Sukoanyar 0354 479865 Mojo Kediri Jatim Kombinasi Abdulloh, KH Ahmad Shobrowi, KH
PP. Al Falah Ploso 0354-479030 Mojo Kediri Jatim Salafiyah Ahmad Djazuli, KH A. Zainudin Djazuli, KH
PP. Al Fauzaniyah Dsn. Mojo Mojo Kediri Jatim Salafiyah Abdullah Mun'ien, KH Najib Zamzami, KH
PP. Al Ishlahiyah Kemayan Kranding 0354-478195 Mojo Kediri Jatim Salafiyah Abdullah Mun'ien, KH Najib Zamzami, KH
PP. Al Ma'ruf Kedawung 0856-3394845 Mojo Kediri Jatim Kombinasi Ma'ruf, KH Mudhofa
PP. Al Muslikhun Taman Sari Kranding Mojo Kediri Jatim Kombinasi Ahmad Sardi, Ky Fuaddudin
PP. Alahuda Dsn. dukuh Mojo Kediri Jatim Kombinasi Habib, KH Habib, KH
PP. Asshomad Maesan Mojo Kediri Jatim Kombinasi Abdussomad, KH Abd. Kobik, KH
PP. Bustanu Ishlahi Qur'an Bakalan Mojo Kediri Jatim Kombinasi Muh. Shodiq, KH Khalimi
PP. Bustanul Arifin Petok 0354-479940 Mojo Kediri Jatim Kombinasi Jamaludin, K Syaifulloh,
PP. Darul Falah Jasem Kranding Mojo Kediri Jatim Ashriyah Abdul Ghofur, KH Syamsuddin,
PP. Hidayatul Mutaallimin Maesan Mojo Kediri Jatim Kombinasi Ahmad Halimi Ahmad Halimi
PP. Muyassar Maesan Mojo Kediri Jatim Kombinasi Zainal Mustofa, KH Janusi, KH
PP. Sabilil Muttaqin Barah Maesan 0354-7009724 Mojo Kediri Jatim Kombinasi M. Yahya, KH, (Alm) Bastomi Umar, KH
PP. Slafiyah Raudlotul Ulum Karang Kates Mojo Kediri Jatim Salafiyah Muharrom, KH Agus Yasin, KH
PP. Tahafiudlul Qur'an Mondo Mojo Kediri Jatim Kombinasi Miftahur Ro'ifah, KH Romli
PP. Tarbiyatun Nasyiin Kranding Mojo Kediri Jatim Kombinasi Tamzis, KH Muchiturrusyda, K
PP. Al - Huda Semen Kediri Jatim Salafiyah Hasan Masyhudi, K Hasan Masyhudi, K
PP. Al - Mukhtar 0354-778571 Semen Kediri Jatim Salafiyah Hasan Masyhudi, K Hasan Masyhudi, K
PP. Cabang Lirboyo Oro-oro Ombo Semen Semen Kediri Jatim Kombinasi KH. Idris Marzuki K. Moh. Salim Tabroni
PP. Hidayatut Thollab Putri Brangkal 0354-775043 Semen Kediri Jatim Kombinasi Hamzah Asymuni, K Hamzah Asymuni,
PP. Hidayatut Thullab Dusun Petuk RT 01 RW 04 0354-774349 Semen Kediri Jatim Kombinasi Ahmad Yasin Asymuni, KH Ahmad Yasin Asymuni,
PP. Mambaul Huada Dsn. Gunting Semen Kediri Jatim Kombinasi KH. A. Shobari K. Lukman Hakim
PP. Raudhatul Huffazd Jalan Fatah 0345-772169 Semen Kediri Jatim Kombinasi M. Marzuqi Dahlan, KH Ruqoyyah Marzuki. Hj
PP. Roudhotul Ihsan Petuk Puh Rubuh 0354- 774351 Semen Kediri Jatim Salafiyah Ihsan, KH Abdul Karim Fanana KH
PP. Roudhtul Ihsan Putri Pethuk 0354-7743 Semen Kediri Jatim Kombinasi M Abu Bakar Bahri,KH. M. Abu Bakar Bahri ,KH.
PP. Al Falah Dsn Kolak Ngadiluwih Kediri Jatim Ashriyah Mahbub Ismail KH Mahbub Ismail KH
PP. Al Matlab Kolak Wonorejo Ngadiluwih Kediri Jatim Ashriyah Zuhri KH Mujib Zuhri KH
PP. Mambaul Hisan Badal Pandean Ngadiluwih Kediri Jatim Kombinasi Nur Khois Ba KH Qomaruddin
PP. Syalafiyah Al Holiliyah Jl. KH. Moh. Cholil Ngadiluwih Kediri Jatim Ashriyah M. Cholil Saelan KH Fahruddin Chilil
PP. Abdur Rohman Jl. Tambangan 0354-478029 Ngadiluwih Kediri Jatim Kombinasi Saifuddin Zuhri, KH Saifuddin Zuhri, KH
PP. Al Basyari Branggahan- Ngadiluwih Ngadiluwih Kediri Jatim Ashriyah Muchlas C.H, KH Muchlas. CH, KH
PP. Al Huda Ds. Bedug Ngadiluwih Kediri Jatim Kombinasi Samsun, KH Samsun, K
PP. Baitur Rohim Desa Daung Beduk Ngadiluwih Kediri Jatim Salafiyah Bpk. K. Jumali Idris K. Jumali Idris
PP. Danul Banat Al Mubtadiien Desa Badal 0354-478253 Ngadiluwih Kediri Jatim Kombinasi M. Sholeh Abdul Hamid,KH. M.Asrori Alfa ,K.MA
PP. Hidayatul Mubtadiinin KolakWonorejo 0354 479807 Ngadiluwih Kediri Jatim Kombinasi KH. Ridlwan Rois KH. Ridlwan Rois
PP. Pendidikan Al Qur'an Kendal Dotong 0354- 478071 Ngadiluwih Kediri Jatim Salafiyah Abd. Rohman, KH Yusuf Dawud, K
PP. Al Ijtihad Demangan 0354-478194 Kras Kediri Jatim Kombinasi Noer Hadi, KH (Alm) Dahlan Fanani, KH
PP. Kani Goro Dsn. Jagalan Kras Kediri Jatim Salafiyah Ma'sum Jauhari KH Agus Zainal Abidin K
PP. Yanbuul Hikmah Demangan Setonorejo Kras Kediri Jatim Salafiyah Imam Sujono Sayid Rohmat
PP. Al fatah Jl. darmo Kandat Kediri Jatim Ashriyah Drs. Abu Abi Khoeron Imam Sujono
PP. Nurul Khufad Ngreco 0354-478415 Kandat Kediri Jatim Ashriyah Solikin KH. Solikin KH.
PP. Al Ghozali Wates Kediri Jatim Kombinasi M. Badrussholeh, KH M. Badrussholeh, KH
PP. Al Hasyimiyah Salafiyah Desa Gemengeng 0354-695466 Wates Kediri Jatim Kombinasi M. Yasin Hasyim, KH Andi Eka Rahma Aminuddin Hasyi
PP. Mambaul Ulum Tempuran Wates Kediri Jatim Kombinasi Husnan Yasir, K Husnan Yasir, K
PP. Hidayatul Mubtadiin Kunjang 0354-444436 Ngancar Kediri Jatim Kombinasi Zaidan Hadi, K Mu'alim, K
PP. Bahrul Kamal Gondang Ploso Klaten Kediri Jatim Kombinasi KH Mustain Adi P KH M. Bahri
PP. Mabdul Ulum Pronggang 0354-393774 Ploso Klaten Kediri Jatim Kombinasi KH Ali Hasan KH Zaenal
PP. Nurul Iman Klaten Ploso Klaten Kediri Jatim Kombinasi KH Zuhdi Sulaiman KH Zuhdi Sulaiman
PP. Al Muwazanah Gondang Ploso Klaten Kediri Jatim Ashriyah Moh. Masjud, K Zaii Hasyim
PP. Arrohman Desa Bangun Rejo Ploso Klaten Kediri Jatim Kombinasi Moh. Masyhud Abd. Rohman, K Ahmad Fathul
PP. As Salafiyah Jl. Imam Zainuddin Dermo 0354-394213 Ploso Klaten Kediri Jatim Ashriyah Masyhudi, K Nur Hamid Masyhudi
PP. Baburrahman Sumberrejo Ploso Klaten Kediri Jatim Kombinasi Imam Chudlori, K Imam Chudlori, K
PP. Darul Muhtadiin Dusun Ngreno Desa Punjul Ploso Klaten Kediri Jatim Kombinasi Tauchid, S.Ag Masyhuri
PP. Hufadz Yambul Qur'an Jarak 0354-442765 Ploso Klaten Kediri Jatim Kombinasi Ahmad Hafidzi K. Ahmad Hafidzi K.
PP. Istislaakul Faroj Gondang Ploso Klaten Kediri Jatim Kombinasi Masyhud, K Maskuri, K
PP. Nurul Huda Jarak Ploso Klaten Kediri Jatim Ashriyah Zuhdi Rahim K Abd. Rahim K
PP. Nurul Ulum Tegal Rejo Jarak Ploso Klaten Kediri Jatim Kombinasi Mas'ad K. Imam Muslim K.
PP. Riyadlotus Sriah Bisyariah Gondang 0354-443188 Ploso Klaten Kediri Jatim Kombinasi Muh. Masyhud Abd. Rohman, K Moh. Shof Ali
PP. Sabiliilah Prangang 0354-393496 Ploso Klaten Kediri Jatim Salafiyah Asrof KY. Shobari S.Ag.
PP. Sabilul Huda Jarak Ploso Klaten Kediri Jatim Ashriyah Ihsanul Karim K Ihsanul Karim K
PP. Hidayatus Sholihin Jl. Raya Turus No 228 0354-545182 Gurah Kediri Jatim Kombinasi Ahmad Hafid, KH. Ahmad Hafid, KH.
PP. Nurul Huda Bangkok Gurah Kediri Jatim Kombinasi Rolis KH Nur Cholis
PP. Nurul Ittihad Bangkok Barat Gurah Kediri Jatim Kombinasi Nor Kholis Majid Nor Kholis Majid
PP. Queen Al Falah Sumber Petung Adan-Adan Gurah Kediri Jatim Salafiyah Munif Jajuli K Abd. Muhaimin
PP. Roudlotuth Thullaab Tlogowopno nglumbang 0254 446160 Gurah Kediri Jatim Kombinasi M Badruddin annaf KH M.Kusnan
PP. Al Miftah Biro Wonorejo 082 3540605 Puncu Kediri Jatim Kombinasi Asmu'i, KH Asmu'i, KH
PP. Bustanul Ulum Tanggung Mulyo Puncu Kediri Jatim Ashriyah Imam Ghozali H Imam Ghozali H
PP. Hufadz Al-Badar Templek Gadungan 0354-395791 Puncu Kediri Jatim Kombinasi Moh Nur Said AlHafadz Moh Nur. Siad Al Hafidz
PP. Islam Darul Manar Jl. Kepung No 99 Puncu 0354 398460 Puncu Kediri Jatim Ashriyah Darmosuwito, H Agus Mahmudi, Ust
PP. Miftahul Ulum Jl. Subur Puncu Kediri Jatim Kombinasi A. Syaifuddin A. Syaifuddin
PP. Roudlotul Muta'allimin Jl. Subur Puncu Kediri Jatim Ashriyah Ali Mansyur Ali Mansyur
PP. Al Huda Bulu Rejo Damar Wulan 326580 Kepung Kediri Jatim Salafiyah Abdul Syukur, K Abdul Syukur, K
PP. Darul Ulum Jatirejo Kepung Kediri Jatim Kombinasi M. Ilyas, K Abdul Mujib Salim, K
PP. Darussalam Sumber Sari Kencong 0354-392417 Kepung Kediri Jatim Salafiyah Imam Faqih SH. Ahmad Zainuri, KH.
PP. Fathul Ulum Dusun Kwagean 0354-395103 Kepung Kediri Jatim Kombinasi Abdul Hannan Ma'shum, KH Su'ud Cholil
PP. Hidayatut Tholibin Jatisari krenceng Kepung Kediri Jatim Kombinasi Qomaruddin, KH A. Abbas
PP. Jamiyatul Muttahidin Jati Rejo Kepung Kediri Jatim Ashriyah Mahalli Ismail, KH Mahalli Ismail, KH
PP. Mahir Arriyadl Ringin Agung 0354 326522 Kepung Kediri Jatim Salafiyah Imam Nawawi/ R. Sepukuh Zaed Abdul Hamid, KH
PP. Mambaul Hikam Damar Wulan Kepung Kediri Jatim Salafiyah Dukhon Khoiri A. Zainuuri
PP. Miftahul Ulum Balong Jr Kepung Kediri Jatim Kombinasi Ngajidin, K Mohamad Dzuhri, K
PP. Muallamul Huda Desa Brumbung Kepung Kediri Jatim Kombinasi M. Munawir M. Munawir
PP. Raudlatul Ulum Kencong PO BOX 107 Pare 0354 395600 Kepung Kediri Jatim Salafiyah Syairozi, KH Jauhar Nehru, KH
PP. Sabilil Birri Sumber Pancur Kepung Kediri Jatim Ashriyah Zainuddin , KH Abdul Chalim
PP. Sabilul Huda Bukaan Kepung Kediri Jatim Salafiyah Djawadi, K Badrusholeh
PP. Al Atiq Ngangkrok 0354-327581 Kandangan Kediri Jatim Salafiyah Syafi'i, KH Sholihin Syafi'i, K
PP. Asasalafiyyah/ Miftahul Hu Plumpung Rejo Kandangan Kediri Jatim Kombinasi Abd. Qodir, KH Abd. Malik Ihsan, Ky
PP. Bahrul Uluum Gedangan Klampisan 0354-327802 Kandangan Kediri Jatim Kombinasi Bpk. Burhanuddin K Zaed Abdul Hamid, KH
PP. Darul Falah Jl. Veteran 25 Tambaksari 0354-327990 Kandangan Kediri Jatim Kombinasi Imam Faqih Asya'ri, KH Ahmad Khudlori F, KH
PP. Hufadz Roudlotul Rangkok Kandangan Kediri Jatim Kombinasi K. Mahsun K. Mahsun
PP. Kanzul Ulum Plumpung Rejo 0354 327220 Kandangan Kediri Jatim Kombinasi Moh. Nadjib, KH Moch. Nadjib, KH
PP. Ma'hadut Tholabah Kebon Dalem 0354-326187 Kandangan Kediri Jatim Kombinasi Ahmad Toha Romlan, KH Imam Baihaqi, K
PP. Mazroul Ulum Pl. Rejo Karang Tengah Kandangan Kediri Jatim Kombinasi Nawawi, KH Jazuli Abas, K
PP. Nurul Hija Jeruk Gulung Kandangan Kediri Jatim Kombinasi Ajma'in, K Ajma'in, K
PP. Roudlus Salam Jl. Malang No. 47 Kebun Wangi 0352-326379 Kandangan Kediri Jatim Kombinasi Sholehan, KH Sholehan, KH
PP. Al Muttaqin Jl. Masjid al Mubarrak 348 Pare Kediri Jatim Kombinasi Nur Ali KH Nur Ali KH
PP. Darul Hikam Bendo Pare Kediri Jatim Kombinasi Khozin KH Izzuddin KH
PP. Al Falah Tunglur Pare Kediri Jatim Kombinasi Ibu Siti Khoptijah Syifa YM
PP. Al Hidayah Tertek 0354-399267 Pare Kediri Jatim Kombinasi Ahmad Juwaini Nuh, Ky Imam Hamzah Ky
PP. Al Ihkas Aferdus Nepen Krecek 0354-394672 Pare Kediri Jatim Ashriyah K. Zaini Ali Hermadi
PP. Al Ihlas Tungglur Pare Kediri Jatim Kombinasi Agus Syafii Agus Syafii
PP. Al Islah Banaran Tunglur 0354-394780 Pare Kediri Jatim Kombinasi Yusuf Sholeh, KH Ali Munawir, K
PP. Al Maunah Sumberagung Pare Kediri Jatim Kombinasi Yusuf Sholeh, KH Ali Munawir, K
PP. Al Musyari 'ah Jl. Kelapa Jombangan Tretek 0354-392135 Pare Kediri Jatim Kombinasi - Syamsudin Hasyim KH. Habib Syamsudin, KH.
PP. Bustanul Muhtadiin Pandan Pare Kediri Jatim Kombinasi Mustofa, KH Makinuddin Ahmad
PP. Darul Falah Balong Sari 0354-568358 Pare Kediri Jatim Kombinasi Zaini Khudiori, KH Zaini Khudiori, KH
PP. Darul Fatihin Tegal Rejo Badas Pare 0823- 540494 Pare Kediri Jatim Kombinasi Ach. Baladji, KH Fatchanuddin Abbas, KH
PP. Darun Najah Gendang Sewu Barat 0354 398962 Pare Kediri Jatim Kombinasi Nur Hadi, KH Nur Hadi, KH
PP. Hidayatut Tholibin Jl. Anggur 15 Tertek Pare Kediri Jatim Ashriyah Moh. Afandi Habib, K Moh Afandi Habib, K
PP. Mambaul Hasanah Bunut Pare Kediri Jatim Kombinasi Mursyid, K Junaidi, K
PP. Mambaul Ma' arif Bunut Pare Kediri Jatim Ashriyah Abd. Madjid Abd. Madjid, Drs
PP. Miftahul Ulum Jombangan Tretek 0354-395917/035 Pare Kediri Jatim Ashriyah Sirojuddin, KH Habib Syamsuddin, KH
PP. Nurul Huda Singgahan Pare Kediri Jatim Kombinasi Habibullah, K Habibullah, K
PP. Sirojul Ulum Semanding ter-ter 0354-392570 Pare Kediri Jatim Kombinasi Muchsin Isman Muchsin Isman KH
PP. Al Badar Al Usmaniyah Balong Jeruk Kunjang Kediri Jatim Kombinasi 466 441 Usman, KH Abdus Somad Wahid. M, KH
PP. Hiyadussholihin Dusun Kunjang Kunjang Kediri Jatim Kombinasi M. Zakaria M. Zakaria
PP. Ittihad Al Muta'allimin Prayungan Kuwik 0354- 93927 Kunjang Kediri Jatim Kombinasi Nur Hasan Makruf, KH Moh. Yasin, KH
PP. Mujahidin Kapi 081-23423735 Kunjang Kediri Jatim Kombinasi Imam Machrus Afandi, Drs Imam Machrus Afandi, Drs
PP. Nurul Azizah Jl. Kunjang Badas 0354 396658 Kunjang Kediri Jatim Salafiyah 94 92 Abdul Rohman, H Nur Asnawi, H
PP. LDII Kaliwen Ngino Kaliaweh Barat Ngino 0354 528933 Plemahan Kediri Jatim Kombinasi Arishoruddin, KH, BA Umar Chamdan, K
PP. Abdi Sari Setoyo Plemahan Kediri Jatim Ashriyah Salam, KH Salam, KH
PP. Al - Atsaryi Tegowangi 0354 394947 Plemahan Kediri Jatim Ashriyah Masruhin Aunur Rofiq, KH
PP. Al - Mansyur Plemahan Kediri Jatim Ashriyah 112 - Masruhin Aunur Rofiq, KH
PP. Islamiyah Sukoharjo 0354-394242 Plemahan Kediri Jatim Kombinasi 280 170 M. Qosim, KH Moh. Wahib Wahab, KH
PP. Roudlotul Ibaad Templek Ngino Plemahan Kediri Jatim Kombinasi Marzuki, KH Abdul Malik, K
PP. Al-Firdaus Ds Purwosari 0354 528651 Purwosari Kediri Jatim Ashriyah
PP. Baitul-Mu'minin Ds. Purwodadi 0354 527097 Purwosari Kediri Jatim Ashriyah Ashfarudin, K Ashfarudin, K
PP. Pondok Blawe Ds. Blawe 0354 529626 Purwosari Kediri Jatim Salafiyah Muhyidin, K Sunan Damri, H
PP. Tahfidzul Qur'an Al Hikmah Purwoasri Kediri 0354-529329 Purwosari Kediri Jatim Kombinasi Abdul Nasir B.S, KH Abdul Nasir B.S
PP. Al Huda Al Jazil Pulosari 0354-529708 Papar Kediri Jatim Kombinasi Kyai Zainal Abidin Usman
PP. Ar Rahmah Purwo Tengah 0354-395758 Papar Kediri Jatim Kombinasi In'am Mansuri, KH In'am Mansuri, KH
PP. Ar Rasyad Ds. Peh Kulon 0354-529656 Papar Kediri Jatim Kombinasi Mahmud Rosyad, KH Mahmud Rosyad, KH
PP. Bustanul Hidayah Pulosari 0354-529556 Papar Kediri Jatim Kombinasi Abdullah Thoyib KH. Ahmad Sobroni H.
PP. Miftahul Huda Pulosari 0354-529439 Papar Kediri Jatim Kombinasi Abdus Syukur, KH Afandi Zubair, KH
PP. Nurussalam Mukuh 0354-7007472 Pagu Kediri Jatim Ashriyah Lukman Hakim Kh Lukmanm Hakim KH
PP. Baitul Hikmah Jambu Pagu Kediri Jatim Kombinasi Rejo Wijaya , Mbah Taqwim Fadhil, K
PP. Raudlotut Tholibin Desa Kayen Kidul Pagu Kediri Jatim Kombinasi Abdur Rochman Dimyati, Kyai
PP. Salafiyah (PS) Kapurejo Pagu Kediri Jatim Kombinasi Chasan Muchyi, KH Mahfudz Ilyas, KH
PP. Al - Islah Dlopo Karang Rejo gampeng Rejo 0354-680096 Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi Abd. Syukur, KH Abd. Syukur, KH
PP. Al - Hasyimiyah Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi M. Yasin Hasyim, KH Abd. Mu'id
PP. Al - Hikmah II Putra Kweden Jl. Masjid No. 524 0354-688183 Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi Masduqi A. Rouf, KH Masduqi A. Rouf, KH
PP. Al Fattaah Jl. Dandanggendis 94 Doko 0354 671647 Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi H. Sa'id (Alm) Moch. Ichsan, KH, Drs
PP. Al Hidayah Jl. Air Langga Katang 0354-693640 Gampengrejo Kediri Jatim Salafiyah Sutrisno Abdullah, K Sutrisno Abdullah, K
PP. Al Hikmah Gendo Kweden Karang Rejo 0354-681947 Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi Bajuri, K Maksum, K
PP. Al Ihsan Jampes Putih 0354-686839 Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi Busro Abdul Mulani
PP. Al Mustaqim Jl. Puskesmas Ngasem 0354-7004985 Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi JAINUL AMIR, KH Zainur Amir, KH
PP. Al-Masykuur Sumberdoro 0354 671665 Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi Masykur Muhammad Masykur Muhammad
PP. Murni Amien Ds. Putih Maram Jampes 167 0354-689334 Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi Masrukhin Mukhsin, KH Abidir Rohman
PP. Nurul Amin Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi Ny. Inayah Masruhin Ny. Inayah Masruhin
PP. Nurul Jadid Jl. P. Diponogoro, Ngebrak 0354-695112 Gampengrejo Kediri Jatim Kombinasi Mahsun T.H, KH Mahsun T.H, KH
PP. Al Hikmah Jl. Delima II 129 Cerme 0354-775033 Grogol Kediri Jatim Ashriyah M. Syamsuri Wahid, KH M. Syamsuri Wahid, KH
PP. Al Huda Jl. Bali No. 4 0354-774473 Grogol Kediri Jatim Kombinasi Muhammad Bachrun, KH Muhammad Bachrun, KH
PP. Darul Huda Gambyok Grogol Grogol Kediri Jatim Ashriyah Chiruddin Choiruddin
PP. Miftahul Huda Sumberjo 081316019024 Grogol Kediri Jatim Kombinasi K. Kholil A. Nafidul Fuad
PP. Ringin Rejo Ringin Rejo Grogol 0354-774472 Grogol Kediri Jatim Ashriyah Harun, K Muthohar, KH
PP. Al Ishlah Kedungsari Tarokan Kediri Jatim Ashriyah Sulthon, KH Moh. Badrus
PP. Al Istiqomah Jati Tarokan Kediri Jatim Salafiyah Zaid Mubarri, K Abd. Syakur K
PP. Assalafy Al Ikhas Jl. Sriwijaya Kaliboro Tarokan Kediri Jatim Kombinasi Mudhofir Ilyas KH. M.sholikin
PP. Asshiddiqiyyah Rt.05 Rw.02 Kalirong 081 23443485 Tarokan Kediri Jatim Ashriyah Ahmad Siddiq, K Sabarudin, K
PP. Darul Atieq Desa Bulusari 0345-770423 Tarokan Kediri Jatim Salafiyah Mahfud Ali, K Mahfud Ali, K
PP. Darun Naja Botosari Tarokan Kediri Jatim Kombinasi Anwar, KH Ahmad Idris, KH
PP. Darussalam Kedungsari Tarokan Kediri Jatim Kombinasi M.ali Hasbullah KH. M. Ali Hasbullah KH.
PP. Hidayatul Mustaqim Bulu Sari Rt.02 Rw.01 Ds Bul Tarokan Kediri Jatim Kombinasi Abdul Ghofur, K Ilyas, K
PP. Hidayatussalam Dsn. Kemiri Tarokan Kediri Jatim Ashriyah M. Anwar, K M. Anwar, K
PP. Mambaul Akbar Desa Jati 081 330736154 Tarokan Kediri Jatim Ashriyah Abd. Rohman, KH Abd. Rohman, KH
PP. Syafiiyah Desa Kalirong 0354-780028 Tarokan Kediri Jatim Kombinasi Hasan Istad, K Habib, K
PP. Tumapel Kedungsari Tarokan Kediri Jatim Salafiyah Imam Faqih, K Ahmad Shodik, K
PP. Al Hidayah Selotopeng Banyakan Kediri Jatim Kombinasi Zainal Fanani, K Zainal Fanani, K
PP. Al Hidayah Manyaran Banyakan Kediri Jatim Kombinasi Abd. Qodir, K Ahmad Adib, Drs, K
PP. Al Maunah Margosari Banyakan 0354-775925 Banyakan Kediri Jatim Kombinasi Zaini, K Zaini, K
PP. Al Mualafiyah Keradinan Banyakan Kediri Jatim Salafiyah Abd. Karim, KH Abd. Karim, KH
PP. Al Mufid Selo Topeng Banyakan Kediri Jatim Kombinasi Adurahman, KH Syai Zainus Shoninudin
PP. Al Munawar Dk. Geneng Banyakan Kediri Jatim Kombinasi Bisri Musthofa, K Bisri Musthofa, K
PP. Darrunnajah Ds. Kamal Banyakan Kediri Jatim Kombinasi M. Taslim K M. Taslim K
PP. Hasan Alwi Banyakan 0354-773624 Banyakan Kediri Jatim Kombinasi Adurahman, KH Syai Zainus Shoninudin
PP. Miftahul Falah Margosari Banyakan Kediri Jatim Kombinasi Moh. Fauzan, K Badrul Munir, K
PP. Tahsiinul Qur'an Manyaran 0354-775364 Banyakan Kediri Jatim Salafiyah Masyhuri Zein (Alm), KH Asma'ul Husna, Nyai
PP. Al Ihsan Sricaton Ringinrejo Kediri Jatim Kombinasi H MAHMUD Sirojudin, KH
PP. Al-Islah Sri Kanton Ringinrejo 0354-411437 Ringinrejo Kediri Jatim Kombinasi M. Zaini Mustofa M. Zubaidi
PP. Baiturrahman Ringinrejo Kediri Jatim Kombinasi Abdullah Rosyad. K Sirojudin, KH
PP. Mustabukhul Ulum Dawung Ringinrejo Kediri Jatim Kombinasi Moh. Muslih K. M. Muslih
PP. Nahdzotut Tholabah Seketip Ringinrejo Kediri Jatim Ashriyah Bpk. Ky. Abdul Rosid Ky. Basuki Iskandar
PP. Sabilil Huda Seketip Ringinrejo Kediri Jatim Ashriyah Iman Bari Abdul Wahid, K

......

Saya mengucapkan banyak terimakasih apabila anda berkenan membagikan (share) ini di Facebook dan twitter .

ShareThis

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More